Men zegt dat de economische crisis voorbij is. Men zegt dat de huizenmarkt zich herstelt. Men zegt dat de werkgelegenheid weer zal toenemen. Men zegt…

Maar is dat wel zo ? Wie het weet mag het zeggen. Mijn ervaring is dat economen hetzelfde manco hebben als juristen. Leg een probleem voor aan 10 economen/juristen, vraag om een oplossing, en de kans is groot dat je 10 verschillende antwoorden krijgt. Om over oplossingen nog maar te zwijgen.

Mijn ervaring is dat de crisis hard heef toegeslagen, en nog slaat. Hele volksstammen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en houden aan het eind van hun geld nog een stukje maand over. Sommigen redden het niet alleen en hebben dan hulp nodig.
Gelukkig biedt de wet daarvoor meerdere mogelijkheden. Ten eerste kennen we de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Via de rechter kan aan de schuldeisers een dwangakkoord worden opgelegd, waardoor de persoon die het betreft na 3 jaren schuldenvrij is. Deze wet gaat uit van het principe dat iedereen een 2e kans verdient. Er zijn echter wel voorwaarden aan de Wsnp verbonden. Zo mag er bijvoorbeeld geen sprake zijn van schulden te kwader trouw, bijvoorbeeld fraudeschulden. En je bent 3 jaar lang het beheer over je vermogen kwijt. Sommigen vinden dat erg vervelend.

Ten tweede kennen we de ondercuratelestelling. Ondercuratelestelling kan een goede oplossing zijn voor mensen die hun eigen belangen niet kunnen waarnemen. Kenmerkend voor de ondercuratelestelling is dat de persoon in kwestie vrijwel geen rechtshandeling meer kan verrichten, zonder toestemming van de curator. Ook voor familierechtelijke handelingen, zoals bijvoorbeeld trouwen, of een testament laten maken, is toestemming van de curator nodig, tenzij de curatele is uitgesproken wegens drankmisbruik of verkwisting. De curator wordt benoemd door de rechter. De ondercuratelestelling wordt, op aanvraag, eveneens uitgesproken door de (kanton)rechter.

Als derde mogelijkheid kenne n we het bewind. Onderbewindstelling betreft alleen de ( soms zelfs alleen bepaalde) vermogensrechtelijke (en dus niet de familierechtelijke) handelingen. Gebruikelijk is dat de bewindvoerder het volledige beheer over het vermogen van de onderbewindgestelde overneemt. Ook bewind wordt, op aanvraag, uitgesproken door de (kanton)rechter.

In de praktijk, althans dat leren mijn ervaringen in de spreekkamer, blijkt vaak dat er sprake is van strubbelingen tussen de onderbewindgestelde en de bewindvoerder. Keuzes van de bewindvoerder inzake te verrichten of verrichte betalingen worden niet altijd begrepen, en soms is er gewoon sprake van een conflict tussen de onderbewindgestelde en de bewindvoerder. Soms ook is er gewoon geen geld. Dan houdt alles op.

Ook onder bewindvoerders tref je, evenals bij andere beroepsgroepen, goede en slechte. Er wordt veel gebruik gemaakt van bewind, dus is er sprake van een markt. En een markt trekt nu eenmaal ook gelukszoekers aan.

Maar het is niet zo dat een bewindvoerder heer en meester is over het geld van de onderbewindgestelde, zonder enige vorm van toezicht of rechtsbescherming. Bij een conflict kan de onderbewindgestelde verzoeken om een andere bewindvoerder. Beroep tegen een eventueel afwijzende beslissing van de (kanton)rechter is mogelijk bij het Gerechtshof.

Het is dus niet zo dat u rechteloos bent, mocht u onder bewind staan en een conflict hebben met de bewindvoerder.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die u in dat geval hebt, dan kan on s kantoor u daarbij adviseren. Voor meer informatie mag u altijd bellen op 0599-650999. Ook bent u van harte welkom op een van onze gratis inloopspreekuren, op maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal, en op donderdag van 17.00 uur tot 18.30 uur aan de Langestraat 90 in Klazienaveen.

Jos van der Kolk, advocaat.