In oktober 2013 heeft het kabinet een Sociaal Akkoord gesloten met diverse oppositiepartijen. Als gevolg daarvan staan er een aantal wijzigingen op het programma. De belangrijkste wijzigingen doen zich voor op het gebied van flexibele arbeid en het ontslagrecht.

Nu is het nog zo dat een wanneer een arbeidsovereenkomst voor een derde keer wordt verlengd, waarbij er tussenpozen van maximaal drie maanden tussen twee overeenkomsten mogen zitten van rechtswege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd ontstaat. Vanaf 1 juli 2014 zal pas bij de vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dit betekent dat aan de wensen van de werkgever tegemoet wordt gekomen door de mogelijkheid van een extra verlenging te bieden. Verder worden de mogelijkheden beperkt om van deze regeling in een cao af te wijken.

Hiernaast komen er een aantal kleinere wijzigingen op het gebied van flexibele arbeidsovereenkomst. Zo is het vanaf 1 juli 2014 niet meer mogelijk om in een tijdelijk contract van maximaal zes maanden een proeftijd overeen te komen en kan in een tijdelijk contract geen concurrentiebeding meer kunnen opgenomen. Dit doet recht aan situaties waarin de rechter nu al vaak oordeelt dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract onredelijk is voor de werknemer.

Een jaar later komen er dan wijzigingen in het ontslagrecht. Op dit moment bestaan er drie gebruikelijke “routes” voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Dat kan gebeuren met wederzijds goedvinden (vaak door middel van de zogenaamde vaststellingsovereenkomst), via de aanvraag van een ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf of via ontbinding door de kantonrechter.

Per 1 juli 2015 komt er één ontslagroute, afhankelijk van de reden voor het ontslag. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen gaat via het UWV, ontslag wegens andere redenen via de ontbindingsprocedure door de kantonrechter.

Voor de ontslagvergoeding, die nu nog ongelimiteerd is, komt er een maximum van een half maandsalaris per dienstjaar, met een algeheel maximum van € 75.000,– bruto.

Verder wordt de duur van de WW beperkt tot 24 maanden. Er gaat in de eerste tien arbeidsjaren één maand WW per dienstjaar opgebouwd worden en een halve maand in de dienstjaren daarna.

Uiteraard is het nog onduidelijk wat de effecten van deze nieuwe regels gaan zijn. Ook zal zich nog nieuwe rechtspraak moeten ontwikkelen. In ieder geval kunt u bij vragen of onduidelijkheden, ook nog voor het nu geldende arbeidsrecht, altijd terecht op onze gratis inloopspreekuren, op maandag van 17.00 tot 18.30 aan de Hoofdkade 108 in Stadskanaal en op donderdag van 17.00 tot 18.30 aan de Langestraat 90 in Klazienaveen.

Tot slot wenst Visser | Van der Kolk Advocaten u heel prettige feestdagen en een goed en gezond 2014.

Joost Suurmeijer, advocaat